Homepage

Input Wonen voor de nieuwe regering vanuit het Watertorenberaad

6 maart 2024 Resumerend: het gaat om betaalbaar kunnen wonen en leven, gevrijwaard van dreiging en gebrek en in een gezonde leefomgeving. Dat alles komt bij elkaar in gebieden. Stel die dan ook centraal in de aanpak om dit voor elkaar te krijgen. Onze urgentie is groot Nederland is vastgelopen. […]

Samen slim -watertorenberaad

Samen Slim

Ruimtelijke ontwikkeling betalen uit de waarde van grond is een doodlopende weg. Het kan beter. En wel door het slim verbinden van opgaven, partijen en portemonnees in een integrale, langjarige ontwikkelbegroting, gevoed door een maatschappelijk investeringsfonds. Dit leidt tot brede welvaart via ontschotte middelen, met een brede coalitie, tegen lagere kosten […]

watertorenberaad werkconferentie 2023 zwolle

2023: Samen stad maken

Zwolle ziet kloof tussen fysieke en sociale investeringen verdwijnen De conferentie van het Watertorenberaad, op 1 november 2023, draaide om de vraag hoe de kloof tussen geldstromen in het fysieke en in het sociale domein kan worden overbrugd. Het was een hoopgevende middag, omdat er al veel aanzetten en aanwijzingen […]

Gebied en gemeenschap watertorenberaad

Gebied en gemeenschap

Maatschappelijk gestuurdegebiedsontwikkeling Hoe organiseren we grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zo dat deze optimaal invulling geeft aan de behoeften van een stedelijke samenleving? Twee boeiende praktijkverkenningen – in Zwolle en Eindhoven – vormen de basis van de zoektocht naar het antwoord. Deze publicatie van het Watertorenberaad bevat een visie die verder gaat […]

2022: Schaalsprong Stad

Het Watertorenberaad organiseerde op woensdag 12 oktober 2022 haar jaarlijkse conferentie met het thema schaalsprong stad. De conferentie vond dit jaar plaats in Eindhoven. Steden staan voelbaar onder druk. De vraag naar woningen en werkplekken is groot en urgent. Voor steden in ons land maar ook elders in de wereld […]

Watertorenberaad 2021

2021: Stijlvolle Stedelijkheid

Stijlvolle stedelijkheid gaat over hoogwaardige stedelijke omgevingen waar het prettig toeven is, met elkaar en voor elkaar. Alleen als we kwalitatief mooie en gezonde stedelijkheid maken, met groen, stadsnatuur en schone lucht, kunnen oud en jong veilig en plezierig met elkaar leven. Het komt er, nu snelheid geboden is, nog […]

Schaalsprong stad - watertorenberaad

Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid

Op 4 mei heeft het Watertorenberaad haar rapport ‘Schaalsprong stad, een integrale aanpak van verstedelijking en bereikbaarheid’ aangeboden aan Bert van Delden, plv. DG Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK en Kees van der Burg, DG Mobiliteit van het ministerie van I&W. Met het rapport doet het Watertorenberaad […]

Gebied station Delft Campus: Centrum van kennis en innovatie

Stedelijke ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak van verdichting, energietransitie, klimaat, circulariteit en mobiliteit. Gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en het ministerie van BZK willen in samenwerking met de TU Delft/The Green Village en NS/Prorail een levendig hoogstedelijk centrum van kennis en innovatie maken van het gebied station Delft Campus […]

Klimaat slimme verstedelijking

Klimaatslimme verstedelijking

Aanpak wateroverlast of aanpak hittestress is nog lang geen integraal onderdeel van de ontwikkeling van een gebied. Dit project laat in drie steden zien hoe het wel kan: van oplossingen naar samenwerking tot contractering. Er is driedimensionaal naar klimaatadaptatie, met name wateroverlast en hittestress gekeken op het niveau van het […]

Tussenwijken met toekomst

Een verkenning naar meer stedelijkheid, leefkwaliteit en duurzaamheid van oudere woonwijken.  In de Tussenwijken wonen vele mensen die een betere woon-, leef- enontplooiomgeving verdienen. Bovendien is er nog ruimte voor duizendenNederlanders. Ruimte om te wonen en te leven op potentieel waardevolleplekken in de bestaande stad. We noemen deze plekken Tussenwijken […]