Samen Slim

Samen slim -watertorenberaad

Ruimtelijke ontwikkeling betalen uit de waarde van grond is een doodlopende weg. Het kan beter.
En wel door het slim verbinden van opgaven, partijen en portemonnees in een integrale, langjarige ontwikkelbegroting, gevoed door een maatschappelijk investeringsfonds. Dit leidt tot brede welvaart via ontschotte middelen, met een brede coalitie, tegen lagere kosten en met haalbare plannen.

Het Watertorenberaad heeft een nieuwe publicatie het licht doen zien: Samen Slim, naar een maatschappelijk investeringsmodel voor gebiedsontwikkeling. Het is een uitnodiging om het gedachtengoed van een (breed) maatschappelijk investeringsmodel verder te brengen in de praktijk.

Het resultaat: aantrekkelijke, klimaatadaptieve, zorgzame, bereikbare, betaalbare, energiezuinige woon- en werkomgevingen.

In Samen Slim laten we verschillende redeneringen zien:

  • Van te kleine, te dure woningen naar ruim en betaalbaar wonen;
  • Van de bouw van te dure verpleeghuizen zonder personeel naar samen oud worden in de eigen omgeving;
  • Van dure individuele zorg naar met elkaar samenleven, noem het noaberschap, mienskippen of commons;
  • Van grootschalige bedrijfsterreinen naar het mengen van wonen en werken;
  • Van de uitbreiding van de hoofdwegnetten naar meer lopen, fietsen en ov;
  • Van de uitbreiding van het hoofdspanningsnet en het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare energie in energiegemeenschappen ondersteund door smart grids;
  • Van grootschalige watersystemen (van riolering, drinkwater tot waterkeringen) naar meebewegen in de Nederlandse delta in een klimaatadaptieve, groene en waterrijke leefomgeving.

Om daar te komen is een drietrapsraket nodig:

  1. op gebiedsniveau worden nieuwe coalities gevormd tussen zorg en vastgoed, tussen water en groen, enzovoort, tussen de baathebbers vanuit een breed welzijnsperspectief;
  2. de belangrijkste baathebbers gaan nieuwe investeringscoalities aan en het opdrachtgeverschap in de gebiedsontwikkeling wordt verbreed;
  3. de verschillende geldstromen, van verschillende aard, van verschillende partijen, verspreid in de tijd, worden bij elkaar worden gebracht en de financiering van de investering wordt georganiseerd.

Deze ideeën zijn voortgekomen uit gesprekken met verschillende stakeholders, van netbeheerder, tot zorgpartij, van waterschap tot bank en getest en verdiept in een viertal gebiedsontwikkelingen.

De publicatie is een uitnodiging aan een ieder om te experimenteren met ander opdrachtgeverschap en bredere investeringsmodellen en samen slim te investeren in maatschappelijk welzijn. De brede agenda geeft ook inspiratie voor de rol van het rijk, (semi-)overheden, maatschappelijk middenveld en de markt.

Lees het rapport hier in twee delen:

Samen slim – Deel 1: Hoofdlijnen

Samen slim – Deel 2: Uitwerking