City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie ondertekend

Herontwikkeling stad nodig voor 230.000 extra woningen in 2030

Zeven gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben vandaag op het provinciehuis in Den Haag de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote behoefte aan woningen. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extrawoningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk. De zeven gemeenten die tekenden, zijn: Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Schiedam, Alphen aan den Rijn en Gouda.

Intensieve samenwerking

Dit doel kan alleen maar gerealiseerd worden via nieuwe vormen van aanpak en samenwerking. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) om stedelijk wonen te stimuleren door beleggers, ontwikkelaars, corporaties, bouwende ondernemers, kennis- en maatschappelijke instellingen, steden, provincie, Rijk en andere partijen in de Zuidelijke Randstad.

Met deze City Deal hebben de zeven gemeenten ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad.

De ondertekenaars verwachten dat plannen beter uitvoerbaar zullen worden door de samenwerking in de City Deal, bijvoorbeeld via het verbeteren van de planopzet, heroverweging van beleid en met nieuwe financieringsvormen plus maatwerk bij het toepassen van regelgeving.

Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra: “Vanaf maandag telt Nederland 17 miljoen inwoners. De vraag is: hoe vangen we de groei de komende jaren op? En: hoe huisvesten we iedereen op de plekken waar men graag wil wonen? Voor Zuid-Holland betekent dat plannen soms grondig aanpassen en extra plannen uitvoerbaar krijgen. Niemand kan dat alleen; daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met deze City Deal pakken we dat samen op, zoeken we naar nieuwe oplossingen en staan we klaar om onzekerheden tegemoet te treden.”

Agenda Stad

De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is de vijfde City Deal in het kader van de Agenda Stad. Agenda Stad wil de groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang te versterken om daarmee het concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse stedennetwerk te vergroten. Meer informatie over Agenda Stad: www.agendastad.nl